Bloghttp://nahacka.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskProtiústavnosť poplatku za námietky voči exekúcii a náhrada škody (nahacka)V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom a účinnom znení môže povinný subjekt vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.Wed, 22 May 2013 07:43:30 +0200https://nahacka.blog.sme.sk/c/329038/Protiustavnost-poplatku-za-namietky-voci-exekucii-a-nahrada-skody.html?ref=rssÚstny príkaz na odstránenie stavby podľa § 91 Stavebného zákona (nahacka)V zmysle § 91 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný poriadok“), pokiaľ sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečiť odstránenie stavby bez prerokovania s vlastníkmi stavby. Stavebný úrad najneskoršie do 3 dní písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre ktoré bol príkaz vydaný, a rozhodne o úhrade nákladov na odstránenie stavby. Pôsobnosť stavebného úradu v zmysle ustanovenia § 117 stavebného poriadku vykonáva obec, pričom ide o tzv. prenesený výkon štátnej správy.Tue, 30 Apr 2013 06:11:15 +0200https://nahacka.blog.sme.sk/c/327318/Ustny-prikaz-na-odstranenie-stavby-podla-91-Stavebneho-zakona.html?ref=rssK dobrovoľnému poisteniu v nezamestnanosti (Pokračovanie) (nahacka)Tento článok je pokračovaním môjho posledného článku s titulom "O nesúlade prechodného ustanovenia § 293cb zák. č. 461/2003 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky a princípom právnej istoty alebo novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení účinná od 1. februára 2012 je v časti o zániku dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti protiústavná (Podnet verejnému ochrancovi práv)"Čítajte viac: http://nahacka.blog.sme.sk/c/305959/O-nesulade-prechodneho-ustanovenia-293cb-zak-c-4612003-Zz.html#ixzz2Q29c4IYpWed, 10 Apr 2013 07:00:42 +0200https://nahacka.blog.sme.sk/c/325727/K-dobrovolnemu-poisteniu-v-nezamestnanosti-Pokracovanie.html?ref=rssO nesúlade prechodného ustanovenia § 293cb zák. č. 461/2003 Z.z... (nahacka)s princípom právnej istoty alebo novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení účinná od 1. februára 2012 je v časti o zániku dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti protiústavná (Podnet verejnému ochrancovi práv)Mon, 20 Aug 2012 00:52:23 +0200https://nahacka.blog.sme.sk/c/305959/O-nesulade-prechodneho-ustanovenia-293cb-zak-c-4612003-Zz.html?ref=rssŠtatút študenta v ponímaní ZSSK... (nahacka)V jedno ku mne nie celkom spravodlivé prázdninové ráno som sama pred sebou, a tiež hŕstkou spolucestujúcich vo vlaku dala prísľub, že sa posťažujem :). To som ešte nemala ani len tušenie, že sa v tejto veci o niekoľko minút vytočím podstatne viac...  Ruku na srdce, nenahnevalo by Vás stať sa obeťou nerovnakého metra uplatneného na rovnakú situáciu ? Preto v nasledovnej veci a takto...:)Mon, 30 Jul 2012 21:51:55 +0200https://nahacka.blog.sme.sk/c/304540/Statut-studenta-v-ponimani-ZSSK.html?ref=rss